menu fb.com/baletnapripravkasnd

Baletna prípravka SND

Založenie Baletnej prípravky Slovenského národného divadla súvisí s rozvojom baletného umenia na Slovensku s cieľom poskytnúť nadaným deťom príležitosť poznať a pochopiť tanečné umenie z iného uhla pohľadu, ako to bolo doteraz. Tanec pôsobí nielen na správny rozvoj pohybového ústrojenstva, ale aj na duševnú vyrovnanosť dieťaťa, ktorá sa premieta do sústredenosti v škole, posilňuje sebadôveru, suverenitu a cieľavedomosť.

Základným pilierom Baletnej prípravky SND je jej priame pôsobenie v priestoroch Slovenského národného divadla. Divadelný život, atmosféra a spoznanie popredných predstaviteľov prvej divadelnej scény v bezprostrednej blízkosti majú pre deti povzbudzujúci, inšpiratívny účinok. Sme si vedomí, že deti sú budúcnosť a že obdobie detstva má vplyv na utváranie osobnosti v dospelom veku. Preto deti vedieme k cnostiam, ako je pokora a trpezlivosť, zoznamujeme ich s pojmami a povahovými črtami, ako sú ohľaduplnosť, pracovitosť, prísnosť, čestnosť, poctivosť a slušnosť k sebe samým aj k okoliu.

Baletná prípravka SND vzniká za účasti a podpory riaditeľa Baletu SND Mgr. art. Jozefa Dolinského. Iniciátorkou a vedúcou Baletnej prípravky SND je Mgr. art. Jana Páralová. Garantom Baletnej prípravky SND sa stala dlhoročná pedagogička a choreografka doc. Marilena Halászová.

Staňte sa partnerom

Slovenské národné divadlo je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.
Preto ponúkame priestor pre Vážených sponzorov a partnerov.

Chcem sa stať partnerom
logo ministerstvo kultury SR