menu

O Baletnej prípravke SND

Viac o prípravke

Ako funguje Baletná prípravka SND?

Do Baletnej prípravky SND sú deti prijímané na základe talentových skúšok v riadne vypísanom konkurze. Konkurz prebieha v priateľskej atmosfére, kde odborná komisia posúdi vhodnosť dispozícií dieťaťa, ktoré vyžaduje klasická technika tanca. Tanečná a iná príprava u záujemcov nie je podmienkou na prijatie, pretože sa náš vyučovací proces začína od úplných základov.

V Baletnej prípravke SND sa venujeme deťom v predškolskom a v mladšom školskom veku a to v obmedzenom počte. Len tak sme schopní pristupovať k deťom formou individuálneho a precízneho prístupu, v ktorom zohľadňujeme osobnosť dieťaťa, čo nám pomáha docieliť požadovanú kvalitu.

Deti navštevujú prípravku vo všedných dňoch dvakrát týždenne v rozsahu 60 – 90 minút, a to celoročne okrem školských a divadelných prázdnin, štátnych sviatkov alebo výnimočných, napr. chrípkových prázdnin.

Miesto pôsobenia Baletnej prípravky SND je vo vopred určených baletných sálach (v priestoroch Baletu SND) Slovenského národného divadla na adrese: Pribinova 17, 819 01 Bratislava. Vybrané deti sa oboznámia so základmi klasického tanca, čím získajú a rozvinú svoju muzikálnosť, koncentráciu, priestorovú predstavivosť, fyzickú vytrvalosť a pohybovú koordináciu. V budúcnosti máme záujem na získaných základoch klasického tanca ďalej rozvíjať ďalšie druhy tancov.

Všetko dôležité o konkurzoch, pravidlách a fungovaní Baletnej prípravky SND sa dočítate vo vnútornom poriadku.

Vnutorný poriadok

História

22. 7. 2018

Aj dnes sme tu pre deti. Sledujte náš príbeh!

8. 6. 2016

Baletná prípravka SND začala plniť svoje poslanie

Dávid Pilarčík, prezentoval šikovnosť detí Baletnej prípravky v oboch predstaveniach Anna Karenina z dielne legendárneho Eifman Ballet.

12. 12. 2015

Baletná prípravka SND - Začíname

prvý konkurz BP SND, Brenkus
prvý konkurz BP SND, Brenkus
prvý konkurz BP SND, Brenkus

V 96. divadelnej sezóne sa Balet SND opäť rozhodol sústrediť a upútať pozornosť malých baletných nadšencov projektom s názvom Baletná prípravka SND. Myšlienka vytvoriť v divadle priestor pre disponované deti, majúce talent a lásku k tancu a divadlu, si vyžadovala dávku odvahy a rešpektu, ale aj precíznu prípravu.

Tá ako rozprávková sudička dala baletnej prípravke do vienka pevné základy v podobe administratívnych úkonov, tvorby loga, fotografií a webových stránok s elektronickým prihlasovacím systémom na účely výberového konkurzu, do ktorého sa prihlásilo 69 detí z celého Slovenska.

Tie v decembri absolvovali konkurz. Historicky prvá odborná komisia,

ktorá to v hodnotení nemala vôbec jednoduché, bola zložená z troch odborníkov – doc. Marilena Halászová, garant Baletnej prípravky SND, prof. Mgr. art. Irina Čierniková, ArtD., dekanka HTF, Mgr. art. Jozef Dolinský ml, riaditeľ Baletu SND.

S vedením iniciátorky a vedúcej Mgr. art. Jany Páralovej deti pocítili priateľskú atmosféru, ktorá všetkým vyčarila nejeden úsmev na tvári. Ich šikovnosť nemala hranice a šťastie v podobe prijatia do baletnej prípravky prišlo k 32 deťom, ktorým prajeme veľa síl, energie, elánu, motivujúcich a nezabudnuteľných okamihov v priestoroch SND. Baletnej prípravke a jej myšlienke prajeme, aby bola pre druhých dobrým spojencom a dávala ostatných dokopy, aby si každý uvedomoval, že práve jednotlivec tvorí celok.

1. 10. 1950

Založenie Baletnej školy pri Národnom divadle

Baletna škola ND
Baletna škola ND
Baletna škola ND

Baletné scény na Slovensku pociťujú potrebu dobre školeného dorastu. Preto je našou snahou a povinnosťou odstrániť tento nedostatok školením mladých kádrov.

Náš cieľ sleduje i socialistický záväzok baletných umelcov ND v Bratislave, ktorí sa na odborno-politickom školení v Budmericiach zaviazali, že zriadia päť ročnú baletnú školu pri ND v Bratislave.

Tento záväzok sa uskutočnil 1. októbra 1950 kedy sa otvorili brány bezplatnej výberovej baletnej školy. Do tejto školy sa príjímajú len talentované deti vo veku 8-9 rokov a to najmä deti našich robotníkov. Venujeme rovnakú pozornosť nielen výberu dievčať , ale aj chlapcov. Tento výber detí nie je samoúčelný.Objavujeme tekto skryté talenty, ktoré v minulosti z finančných dôvodov nemohly navštevovať baletnú školu.

Prirodzene, tieto deti sú v našej škole len podmienečne a ak sa v priebehu školenia ukážu nespôsobilými, upustíme sa od nich ďalšieho školenia.Našich mlalých adeptov školíme bezplatne podľa zásad nového spoločenského zriadenia.

Vyučuje sa technika i teória klasického tanca podľa vzoru slávnych sovietských baletných škôl, pričom da nezabúda ani na štúdium ľudových tancov.

Veríme , že nepracujeme zbytočne a že náš cieľ - rozšíriť úzky profil baletu - baletného dorastu - dosiahneme. Podchycovanie mládeže pre tento druh umenia v jej útlom veku je najlepšou zábezpekou dobrých a kvalitných súborov na baletných scénach ako aj rozmachu tanečného umenia.

Javisko, Bulletin ND
Eva Teplá, 18. 5. 1951