menu

Mottom Baletnej prípravky SND je kvalita nad kvantitou.

Viac o prípravke

VYHLÁSENIE O SÚHLASE SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

V prípade, že vyznačíte súhlas s poskytnutím a spracovaním uvedených osobných údajov potvrdzujete, že Vám boli v zmysle a v rozsahu článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorými sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) prevádzkovateľom poskytnuté informácie o spracúvaní osobných údajov, že ste boli poučený o právach a povinnostiach dotknutej osoby a súhlasíte so spracúvaním a poskytovaním osobných údajov prevádzkovateľom: Slovenské národné divadlo so sídlom na adrese Pribinova 17, 819 01 Bratislava, IČO: 00164763 (ďalej len „prevádzkovateľ“), na účel: spracovanie a poskytovanie svojich údajov, a ako zákonný zástupca dieťaťa (oprávnená osoba dieťaťa) aj údajov svojho dieťaťa, uvedených v tejto prihláške, najmä na spracovanie v súvislosti s činnosťou, organizáciou, ako aj inými úkonmi Baletnej prípravky Slovenského národného divadla, a to na dobu 10 rokov. Súhlasím tiež s tým, aby Slovenské národné divadlo spracúvalo mnou poskytnuté úradné doklady kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním na nosič informácií, i s tým, aby poskytlo moje osobné údaje na ďalšie spracúvanie oprávnenej právnickej osobe, ktorá moje osobné údaje alebo osobné údaje môjho dieťaťa nevyhnutne potrebuje k svojej činnosti na základe zákona, na základe poverenia alebo na základe zmluvy, ktorú so Slovenským národným divadlom uzatvorila.
Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať na adrese Prevádzkovateľa alebo zaslaním e-mailu, na e-mailovú adresu zodpovednaosobagdpr@snd.sk s presným označením Baletná prípravka.
Dotknutá osoba má za podmienok stanovených v Nariadení GDPR právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Bližšie sú práva dotknutej osoby upravené v článku 15 až 23 Nariadenia GDPR a na stránke Prevádzkovateľa www.snd.sk.
Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorú môže dotknutá osoba kontaktovať v súvislosti so všetkými otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania svojich práv podľa Nariadenia GDPR; kontaktné údaje na zodpovednú osobu prevádzkovateľa: e-mail: zodpovednaosobagdpr@snd.sk alebo písomne na adresu Prevádzkovateľa s označením: „zodpovedná osoba GDPR“.
Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka je v rozpore s Nariadením GDPR môže podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. +421 /2/ 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk alebo na inom dozornom orgáne v súlade s článkom 77 Nariadenia GDPR.
Dotknutá osoba potvrdzuje, že osobné údaje poskytla dobrovoľne, bez nátlaku, že sú pravdivé a súhlasí s ich využitím k vymedzenému účelu.

Všetko dôležité o konkurzoch, pravidlách a fungovaní Baletnej prípravky SND sa dočítate vo vnútornom poriadku.

Vnutorný poriadok