menu

Vnútorný poriadok Baletnej prípravky SND

Preambula

Baletná prípravka Slovenského národného divadla (ďalej len „BP SND“) vzniká za účelom rozvoja baletného umenia na území Slovenskej republiky. Jej cieľom je budovať ďalšie generácie pre tanečné umenie a následne ich podnietiť a motivovať v podobe integrácie do Slovenského národného divadla. Zámerom BP SND je teda poskytnúť deťom príležitosť poznať a pochopiť tanečné umenie a to nielen výučbou, ale aj formou prednášok, seminárov, skúšok a prezentácií na scénach divadiel u nás i v zahraničí. Hlavnou scénou BP SND je javisko Slovenského národného divadla, kde bude plniť povinnosti na ňu kladené, vyplývajúce z prevádzkových podmienok aktuálneho repertoáru domácej scény. BP SND si zakladá na kvalite, a to v podobe výberového konania detí zodpovedajúceho procesu výchovy, čím sa dosiahne vysoká úroveň a hodnota samotného vzdelávania. Deti v danom veku môžu svoj profesijný rast rozvíjať v štúdiu na podobne zameraných odborných školách, čím vzniká väčší priestor výberu členov pre domáce divadelné súbory. Motto Baletnej prípravky je kvalita nad kvantitou.

Čl. 1
Základné ustanovenia
 1. Slovenské národné divadlo je štátnou príspevkovou organizáciou zriadenou Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky na základe rozhodnutia MK SR o vydaní Zriaďovacej listiny Slovenského národného divadla, č. MK - 144/1999 -1 zo dňa 29. 1. 1999, v zmysle a znení Štatútu Slovenského národného divadla č. MK-2245/2014-110/12966 zo dňa 23. 7. 2014 v súlade s § 3 ods. 5 zákona č. 385/1997 Z. z. o Slovenskom národnom divadle v znení zákona č. 103/2014 Z. z. Základným predmetom činnosti SND v zmysle zákona č. 385/1997 Z. z. o Slovenskom národnom divadle v znení zákona č. 103/2014 Z. z, ako aj v zmysle Štatútu Slovenského národného divadla, je predovšetkým príprava a verejné predvádzanie dramatických, hudobno-dramatických a tanečných diel, vyvíjanie ďalších významných kultúrnych aktivít, rozvoj národnej divadelnej kultúry, ktorú prezentuje aj v zahraničí, ako aj iné činnosti.
 2. BP SND je neoddeliteľnou súčasťou SND a Baletu SND.
 3. BP SND nie je právnickou osobou.
Čl. 2
Talentové skúšky
 1. Členom BP SND môžu byť deti vo veku 6 rokov, prijaté na základe talentových skúšok organizovaných SND, po splnení podmienok podľa tohto poriadku. (Ďalej v texte len „členovia“ alebo „deti“)
 2. Talentové skúšky (konkurz) pre výber do BP SND vypisuje SND najmenej 30 dní pred konaním talentových skúšok.
 3. Prihlásenie na talentové pohovory je možné na základe prihlášky, zverejnenej na internetovej stránke SND.
 4. Členovia BP SND sú vyberaní na základe vhodných vrodených dispozícií pre balet, ktoré posudzuje odborná komisia Baletu SND na základe podmienok stanovených v podmienkach talentových skúšok pre daný rok, zverejnených na internetovej stránke SND.
 5. Komisia na základe talentových skúšok vyberie vhodných členov BP SND pre príslušný rok.
 6. Nástup do BP SND je možný len po absolvovaní zápisu pred začatím výučby v danom roku.
 7. Zápis vybratých detí do ročníka nadobúda platnosť po odovzdaní všetkých požadovaných informácií a dokladov zo strany SND.
 8. Pre členstvo v prípravke BP SND nie je právny nárok a môže byť skončená ako zo strany BP SND, tak zo strany zákonného zástupcu – rodiča bez udania dôvodu.
 9. Vnútorný poriadok BP SND je súčasťou základných vnútorných dokumentov Slovenského národného divadla a vzťahuje sa na účastníkov a členov BP SND a ich zákonných zástupcov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov BP SND, prípadne ďalších účastníkov, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na organizovaní vyučovacích a mimo vyučovacích aktivít BP SND.
 10. Vnútorný poriadok je verejne prístupný na webovej stránke BP SND, v určených priestoroch SND a na vyžiadanie u vedúcej BP SND. Všetci účastníci BP SND sú povinní ho dodržiavať.
Čl. 3
Organizácia vyučovania a prevádzkový čas
 1. Výučba v BP SND prebieha spravidla v divadelnej prevádzkovej budove (Pribinova 17, SK-819 01 Bratislava), v baletných sálach, ktoré prioritne využíva Balet SND, ak Balet SND, respektíve zodpovedná osoba BP SND neurčí iné miesto výučby.
 2. Vedenie BP SND určuje organizáciu šk. roka v spolupráci s vedením Baletu SND vždy v súlade s prevádzkovými potrebami divadla. Schválený rozvrh hodín je súčasťou BP SND a je verejne prístupný na webovej stránke www.baletnapripravkasnd.sk. Zákonný zástupca je povinný webové stránky BP SND pravidelne sledovať. V prípade rýchleho informovania alebo zmeny podmienok sú informácie rozosielané zo strany BP SND formou SMS správy. (Prijatie správy je nutné stručne potvrdiť – „beriem na vedomie“ a pod.)
 3. Výučba BP SND sa začína v polovici septembra a prebieha do konca júna paralelne s výučbou na základných školách podľa schváleného rozvrhu hodín v BP SND. Vyučovanie neprebieha v dňoch, ako sú štátom uznané štátne sviatky, sviatky pracovného pokoja a dni, na ktoré sú vyhlásené prázdniny Ministerstvom školstva Slovenskej republiky v danom školskom roku (v prípade jarných prázdnin sa BP SND riadi termínom určeným MŠ SR pre Bratislavský kraj) alebo organizačné voľno. V nejasných prípadoch je platné rozhodnutie vedenia BP SND.
 4. Účinkovanie detí v predstaveniach a na akciách Baletu SND sú definované ako scénická prax, ktorá je súčasťou metodických foriem vzdelávacieho procesu BP SND.
 5. Frekvencia vyučovania prebieha s klavírnym sprievodom 2x týždenne prevažne v popoludňajších hodinách a čas jednej vyučovacej jednotky je v rozsahu 60 – 90 min. (podľa vyťaženosti bal. sály).
 6. Vyučovanie v BP SND nie je prístupné verejnosti. Výnimku je možné udeliť na základe rozhodnutia vedenia Baletu SND na základe vopred doručenej písomnej žiadosti.
 7. Umelecký rast členov BP SND a ich výsledky sú prezentované v rámci ukážkových hodín alebo na otvorených hodinách (spravidla hodiny v poslednom týždni na konci príslušného polroka), prípadne pri verejnom baletnom predstavení. Dátum konania takýchto hodín určuje vedenie BP SND a včas na ne deti a zákonného zástupcu – rodiča upozorní.
Čl. 4
Podmienky zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí v priestoroch SND
 1. Za bezpečnosť detí pri dochádzke na skúšky a na predstavenia zodpovedajú rodičia alebo ich zákonní zástupcovia, alebo poverené osoby od zákonných zástupcov na základe splnomocnenia podpísaného zákonným zástupcom až do času odovzdania detí zodpovedným osobám BP SND.
 2. Deti môžu vstúpiť do priestorov a pohybovať sa v divadle len v sprievode poverenej osoby BP SND.
 3. Každé dieťa je povinné dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a rešpektovať usmernenia pedagógov na predchádzanie úrazom. O týchto skutočnostiach musí byť dieťa – člen BP SND poučený zákonným zástupcom.
 4. Pohyb detí po budove SND organizuje osoba poverená dozorom, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.
 5. Deti sa nesmú pohybovať bez dozoru po budove SND najmä v takýchto prípadoch:
  1. na javisku počas stavania dekorácií, prestávok a pod.,
  2. v sklade kulís,
  3. na povrazisku, pod javiskom, na streche a pod.,
  4. v priestoroch strojovní.
 6. V celom priestore SND je zakázané fajčiť a používať otvorený oheň.
 7. Za bezpečnosť detí počas skúšok v baletnej sále je zodpovedný vyučujúci pedagóg, na javisku je zodpovedný režisér, choreograf, jeho asistent a dozor. Za bezpečnosť detí od prevzatia od zákonných zástupcov, prípadne osôb poverených odovzdať deti až do začatia skúšky a od skončenia skúšky až do odovzdania dieťaťa zákonnému zástupcovi je zodpovedný poverený zamestnanec alebo poverená osoba BP SND (určený dozor).
 8. Počas skúšok, vystúpení a tancov v veľkej Sále opery a baletu je bezpečný priestor minimálne 2 m od orchestriska, na čo je pred každým vystúpením dieťa upozornené zodpovedným pedagógom.
 9. Počas predstavení zodpovedá za bezpečnosť detí inšpicient a pridelený dozor BP SND.
 10. Po skončení výstupov a prezlečení detí zabezpečí odchod detí na vrátnicu určený dozor.
 11. Zodpovednosť za deti od prevzatia dieťaťa v budove SND a za sprievod domov sú zodpovední rodičia alebo zákonní zástupcovia detí alebo na základe splnomocnenia splnomocnené osoby oprávnené prevziať dieťa z BP SND.
 12. Zodpovedné a splnomocnené osoby na prevzatie dieťaťa z BP SND sa musia preukázať občianskym preukazom a povolením a splnomocnením podpísaným od rodiča alebo zákonného zástupcu, že sú oprávnení dieťa prevziať. V prípade nepreukázania totožnosti alebo nedostatku dokladu je osoba – určený dozor oprávnený dieťa vydať až zákonnému zástupcovi, respektíve rodičovi dieťaťa.
Čl. 5
Práva a povinnosti detí BP SND a ich zákonných zástupcov
Čl. 5/1
Práva detí BP SND a ich zákonných zástupcov
 1. Dieťa má právo na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany pedagóga i ostatných detí.
 2. Dieťa má právo na dodržiavanie pitného režimu. Do tanečnej sály si dieťa môže priniesť len čistú vodu v uzatvárateľnej fľaši.
 3. Dieťa má právo na jemu zrozumiteľný výklad preberanej látky, respektíve učiva.
 4. Dieťa má právo k danému učivu položiť akúkoľvek otázku a dostať na ňu odpoveď, dieťa a jeho zákonný zástupca má právo na objektívne ústne hodnotenie od pedagóga, a to telefonicky alebo osobne.
 5. Zákonný zástupca má právo vypovedať členstvo v BP SND bez uvedenia dôvodov. Výpoveď musí byť podaná písomne, na základe ktorej mu bude do 30 kalendárnych dní vystavený výstupný list z BP SND.
Čl. 5/2
Práva BP SND
 1. BP SND si vyhradzuje právo meniť či doplňovať znenie podmienok pre deti a ich zákonných zástupcov – rodičov. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po obdobie účinnosti predchádzajúceho znenia podmienok.
 2. Dieťa si smie brať na hodiny len nevyhnutné predmety osobnej potreby, ktoré si ukladá v priestore na to určenom – v uzamykateľnej šatni. Dieťa si predmety, ktoré nie sú nevyhnutné, a teda cenné predmety a predmety vyššej hodnoty apod., berie do priestorov SND na vlastnú zodpovednosť. BP SND ani samotné SND nezodpovedá za osobné veci uložené v šatniach a ich prípadné odcudzenie, ak dieťa nesplnilo podmienky podľa pokynov určeného dozoru, prípadne zodpovedných osôb a/alebo neuložilo si veci v uzamykateľnej miestnosti na to určenej zo strany SND podľa podmienok stanovených v tomto Vnútornom poriadku BP SND.
 3. BP SND vzhľadom na zachovanie osobných práv detí i všetkých účastníkovi BP SND zakazuje na hodinách a vo všetkých priestoroch SND vrátane akcií organizovaných BP SND robiť fotografie, videonahrávky a iné podobné archívne dokumenty pre ukladanie a zdieľanie na sociálne siete a iné multimédiá. Výnimka je umožnená len od vedenia BP SND, a to na základe vopred schválenej písomnej žiadosti vedením BP SND.
 4. Vyučujúci BP SND má právo podať návrh na vylúčenie dieťaťa k rukám vedenia BP SND najmä z nasledovných dôvodov:
  1. hrubého porušenia vnútorného poriadku – disciplína, ak dieťa opakovane narušuje výučbu nevhodným správaním a nerešpektovaním pravidiel daných zodpovednými osobami BP SND, vysokej absencie v dochádzke a neospravedlnených účastí,
  2. zásadných fyziologických zmien, o ktorých má právo rozhodnúť vedenie BP SND,
  3. v prípade nezvládnutia prvkového materiálu podľa určených učebných plánov daného ročníka podľa vyučujúceho.
 5. Vedenie BP SND má právo podaný návrh na ukončenie členstva v BP SND od vyučujúceho po lehotu 30 dní preveriť a umožniť sa vyjadriť zákonnému zástupcovi a navrhovateľovi.
 6. Ak vedenie BP SND pokračovanie neodporučí, bude táto skutočnosť oznámená zákonnému zástupcovi dieťaťa písomnou formou. Ak chce člen BP SND vystúpiť a ukončiť dochádzku, musí sa tiež písomnou formou odhlásiť.
Čl. 5/3
Povinnosti dieťaťa BP SND a ich zákonných zástupcov
 1. Dieťa a jeho zákonný zástupca sú povinní dodržiavať pokyny pedagógov, prípadne ďalších osôb zo správy Baletu Slovenského národného divadla, súvisiace s členstvom v BP SND.
 2. Dieťa sa musí podrobiť pravidelnej každoročnej lekárskej prehliadke u pediatra, ktorý na vystavený dokument z BP SND potvrdí jeho zdravotný stav pre požadovanú činnosť BP SND.
 3. Dieťa BP SND musí byť individuálne zákonným zástupcom poistené pre prípad úrazu s poistením účinným najneskôr odo dňa začatia dochádzky do BP SND pre príslušný rok výučby, pričom poistenie pre prípad úrazu by malo trvať minimálne po obdobie školského roka. O poistení je povinný zákonný zástupca doručiť potvrdenie každoročne na zápis. V prípade nedoloženia dokumentu je BP SND oprávnené neprijať dieťa na hodinu, až do dňa doloženia príslušného relevantného dokladu o uzatvorení poistky.
 4. Dieťa, jeho zákonný zástupca sú povinní informovať vopred vyučujúceho BP SND alebo zodpovednú osobu BP SND o neprítomnosti dieťaťa na výučbe v danom dni, a to najlepšie formou SMS alebo e-mailom (najlepšie 30 min. pred začiatkom danej hodiny). Chorým deťom je vstup na hodinu zakázaný. Počet zameškaných hodín v BP SND a v ich stanovených skúškach nesmie presiahnuť viac ako 30 % z celkového počtu dochádzky. Dlhodobá a neodôvodnená absencia je dôvodom na vylúčenie dieťaťa z BP SND.
 5. Zmeškané vyučovanie nie je možné nahradiť. Dieťa, jeho zákonný zástupca sú povinní dokladať dôvody neprítomnosti na vyučovaní v súlade s podmienkami stanovenými vnútorným poriadkom BP SND.
 6. Dieťa, jeho zákonný zástupca sú povinní informovať vedúcu BP SND o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, zdravotných ťažkostiach alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na pôsobenie dieťaťa v BP SND.
 7. Dieťa, jeho zákonný zástupca sú povinní oznamovať vedúcej BP SND ďalšie údaje, ktoré sú podstatné pre priebeh vzdelávania alebo bezpečnosť dieťaťa, a zmeny v týchto údajoch.
 8. Dieťa je povinné riadne dochádzať do prevádzkových priestorov BP SND a riadne sa vzdelávať.
 9. Dieťa je povinné zdržať sa poškodenia a chrániť pred poškodením majetok Slovenského národného divadla, šetriť zariadenie a vybavenie, ktoré využíva na prevádzku BP SND, pričom dieťa (respektíve jeho zákonný zástupca) zodpovedá za ním spôsobené škody na majetku, ako aj iné škody v súvislosti s porušením povinností podľa príslušných predpisov, s ktorými boli dieťa, ako aj zákonný zástupca dieťaťa riadne oboznámení.
 10. Dieťa je povinné ctiť si ľudskú dôstojnosť a rešpektovať ostatné deti a zamestnancov Slovenského národného divadla a správať sa tolerantne a slušne, dbať na estetický vzhľad a úpravu zovňajšku podľa pokynov pedagóga (úprava cvičného oblečenia, účesu a pod.)
 11. Dieťa, jeho zákonný zástupca sú povinní dodržiavať vnútorný poriadok BP SND, predpisy a pokyny Slovenského národného divadla k ochrane zdravia a bezpečnosti, s ktorými boli na začiatku pôsobenia v BP SND oboznámení.
 12. Zákonný zástupca má povinnosť sledovať všetky aktuálne informácie BP SND, ktoré sú dostupné na internetových stránkach BP SND.
 13. Dieťa (jeho zákonný zástupca) je povinné na vyzvanie vedúcej BP SND alebo Správy Baletu Slovenského národného divadla sa osobne zúčastniť na prerokovaní závažných otázok týkajúcich sa pôsobenia dieťaťa v BP SND.
 14. Dieťa a jeho zákonný zástupca dbá o vysoký umelecký kredit mena Slovenského národného divadla, Baletu SND a BP SND.
Čl. 5/4
Povinnosti BP SND
 1. Vedenie BP SND má povinnosť zabezpečiť deťom kvalitnú odbornú výučbu podľa vopred dohovoreného rozsahu a rozvrhu a postarať sa o ľahký priebeh celej prevádzky BP SND.
 2. Pedagógovia a korepetítori BP SND nesú plnú zodpovednosť za deti po obdobie výučby v baletnej sále. V iných priestoroch SND, ktoré súvisia s činnosťou BP SND, nesie zodpovednosť určený dozor.
 3. Na požiadanie zákonného zástupcu má povinnosť pedagóg, poprípade vedenie BP SND poskytovať informácie o priebehu a výsledkoch vzdelávania dieťaťa. (Tieto informácie sú poskytované mimo lehoty vyučovania.) Informácie v prevádzkových a organizačných otázkach v spojitosti s činnosťou BP SND vo vzťahu k deťom a k ich zákonným zástupcom sú poskytované s dostatočným predstihom, a to formou, ako je:
  1. interný oznam na internetových stránkach BP SND (prípadne na stránkach SND),
  2. oznam v dopredu určených vitrínach SND,
  3. rokovania (individuálny rozhovor, rodičovská schôdzka),
  4. telekomunikačné – poštové služby (list, e-mail, telefón, SMS).
 4. V prípade choroby vyučujúceho pedagóga zabezpečí vedenie BP SND zodpovedajúcu náhradu za pedagóga (suplovanie) či náhradné vyučovanie, a to vo vyhovujúcom termíne a čase, podľa možností prevádzky Baletu SND a nadpolovičnej väčšiny detí a vyučujúceho BP SND.
Čl. 5/5
Príchod do BP SND, príprava na vyučovanie, odchod z BP SND
 1. Dieťa spolu so sprievodom sú povinní dochádzať na vrátnicu Opera – Balet SND najskôr 30 minút a najneskôr 20 minút predzačiatkom svojej vyučovacej hodiny. Neskoršie príchody nemožno akceptovať z prevádzkových podmienok SND. Vstupom do budovy SND až do odovzdania dieťaťa určenému dozoru BP SND zodpovedá za dieťa výlučne jeho sprievod. Deti môžu vstúpiť do priestorov za vrátnicou Opera – Balet SND a pohybovať sa v divadle len v sprievode poverenej osoby BP SND, ktorá ich na vrátnici Opera – Balet SND v ucelenej skupine prevezme od rodičov (zákonných zástupcov) alebo poverenej osoby, a tým za ne preberá zodpovednosť.
 2. Deti sa prezliekajú len v priestoroch na to určených, a to bez zbytočného zdržiavania sa, a to za dozoru poverenej osoby, ktorá ich následne odvedie na toalety a/alebo do určenej baletnej sály.
 3. Deti sú povinné chodiť do SND upravené, v slušnom oblečení, bez výstredností v úprave vlasov a zovňajšku a v súlade s hygienickými normami. Úprava detí na hodinách BP SND je nevyhnutnou súčasťou výučby z dôvodu bezpečnostného, profesionálneho i estetického hľadiska. Rovnaký predpísaný úbor napomáha pedagógovi postrehnúť rýchlejšie chyby – zlé držanie tela, chybné vykonávanie jednotlivých tanečných prvkov atď.
 4. Bez predpísaného úboru a náležite upravených vlasov nebude dieťaťu umožnené cvičiť. Potrebné náležitosti nutné na vyučovanie (pozri 4a, 4b) si zaisťujú deti na vlastné náklady, pričom BP SND môže zabezpečiť ich hromadnú objednávku.
  1. Jednotné oblečenie pre dievčatá zahrňuje:
   • dres bez rukávov a zavinovacia suknička vo farbe určenej príslušným vyučujúcim pedagógom
   • biela guma do pásu
   • biele členkové ponožky
   • lotosové baletné silonové pančuchy (zimné obdobie)
   • baletné „piškóty“ – cvičky lotosovej farby s gumičkou
   • pevne utiahnuté vlasy do dvoch drdolov
  2. Jednotné oblečenie pre chlapcov zahrňuje:
   • biele tričko s krátkym rukávom
   • čierne dlhé legínsy
   • biele ponožky
   • biele baletné „piškóty“ – cvičky s gumičkou
  Z bezpečnostných dôvodov sa nesmú nosiť počas výučby náramkové hodinky, retiazky a objemné náušnice. V období príprav na súťaž a záverečné predstavenie je zakázané tetovanie a iné kresby na tele a lakovanie nechtov výraznou farbou.
 5. Deti sa správajú počas hodín BP SND disciplinovane, nevyrušujú a nerozptyľujú pozornosť ostatných účastníkov danej hodiny.
 6. V prípade, ak sa dieťa z vážnych dôvodov nemohlo pripraviť na vyučovanie, na začiatku hodiny sa ospravedlní príslušnému vyučujúcemu.
 7. Dieťa je povinné bezodkladne nahlásiť úraz alebo nevoľnosť príslušnému vyučujúcemu.
 8. Po ukončení výučby majú deti maximálne 20 minút na prezlečenie a opätovne v sprievode poverenej osoby budú odvedené na vrátnicu Opera – Balet SND, kde si ich prevezmú rodičia alebo zákonní zástupcovia, prípadne splnomocnené osoby (podľa podmienok stanovených v tomto poriadku), ktoré za ne opäť preberajú zodpovednosť.
 9. V prípade, že dieťa opúšťa budovu SND bez sprievodu dospelej osoby (zákonného zástupcu – rodiča), musí vedenie BP SND o tejto skutočnosti byť vopred písomne informované. BP SND tak nezodpovedá za dieťa mimo budovy SND. Zákonný zástupca dieťaťa zodpovedá aj za riadnu informovanosť o sprievode.
 10. Deti na akciách (výletoch, zájazdoch, táboroch, exkurziách, vychádzkach) konaných BP SND rešpektujú pokyny pedagogických i nepedagogických zamestnancov BP SND. Deti sú povinné správať sa tak, aby neporušovali zásady slušnosti a bezpečnosti. K všetkým zamestnancom SND a k všetkým návštevám SND sa deti správajú zdvorilo.
Čl. 6
Reprezentácia, prezentácia a implementácia BP SND
Čl. 6/1
Reprezentácia BP SND
 1. Dieťa BP SND na základe svojich umeleckých výsledkov a disciplíny môže byť vybrané pre reprezentáciu BP SND na súťaže, prehliadky alebo akékoľvek iné kultúrne podujatie. Neoddeliteľnou podmienkou účasti na týchto akciách je predošlý záväzný súhlas zákonného zástupcu s danými podmienkami jednotlivých akcií. všetkých skúškach aj mimo bežného rozvrhu výučby.
 2. Všetka umelecká činnosť detí BP SND na akýchkoľvek iných kultúrnych podujatiach, ktoré nie sú organizované BP SND, sa môže uskutočňovať len s písomným súhlasom vedenia BP SND. Ak má táto reprezentácia dobrú úroveň, je táto činnosť pre BP SND pozitívnym prínosom.
Čl. 6/2
Prezentácia BP SND pre verejnosť
 1. Dvakrát do roka sa u nás v BP SND konajú dni otvorených dverí, a to v danom príslušnom polroku. Podmienkou pre účasť dieťaťa v otvorenej hodine je:
  1. disciplína
  2. dosiahnuté výsledky
  3. pravidelná dochádzka
 2. Vopred plánovanú neúčasť dieťaťa (rodinná rekreácia, škola v prírode a pod.) v termíne otvorenej hodiny je zákonný zástupca povinný nahlásiť písomne, vždy najneskôr 30 dní pred plánovaným dátumom dňa otvorených dverí, aby mal pedagóg dostatok času zmeniť formácie v hodinách, poprípade v naštudovanej choreografii.
Čl. 6/3
Implementácia BP SND do repertoáru Baletu SND
 1. Na základe dosiahnutých výsledkov detí BP SND môže byť dieťa vybrané a plniť povinnosti vyplývajúce z prevádzkových podmienok aktuálneho repertoáru domácej baletnej scény.
 2. Účasť detí na scénickej praxi alebo v predstavení Baletu SND nie je nárokovateľná. Vhodný výber dieťaťa prebieha na základe požiadavky režiséra, choreografa a osoby poverenej výberom v spolupráci s manažmentom Baletu SND a za účasti vedúcej BP SND. Výber ovplyvňujú aj faktory, najmä vhodnosť fyziológie pre danú detskú úlohu, schopnosti, zručnosti a talent. V neposlednom rade sa zohľadňuje pravidelnosť v dochádzke, disciplína a aktívny prístup k výučbe.
 3. S výberom dieťaťa musí vysloviť súhlas jeho zákonný zástupca.
 4. Harmonogram skúšok a ďalších činností pre účasť v scénickej praxi, resp. v repertoári Baletu SND je uverejnený na webovej stránke BP SND v dostatočnom predstihu a prebieha mimo harmonogramu hodín BP SND. S vyslovením súhlasu zákonný zástupca súhlasí s dochádzkou a režimom skúšok stanoveným vedením Baletu SND, ako aj s pravidelnou dochádzkou na riadne hodiny BP SND (tzv. vysoká absencia a nesplnenie stanovených podmienok vedením Baletu SND môže byť dôvodom na vylúčenie dieťaťa z BP SND).
Čl. 7
Činnosť BP SND
 1. Poslaním BP SND je praktická výučba mladých talentov so zameraním na základný prvkový materiál baletnej prípravy s perspektívou ďalšieho umeleckého uplatnenia.
 2. Príprava detí do detských úloh v repertoári Baletu SND a udržiavanie ich technickej úrovne počas celej divadelnej sezóny.
 3. BP SND môže organizovať kultúrne podujatia, koncerty, umelecké súťaže, umelecké tvorivé dielne a tábory, odborné konferencie, sympóziá a semináre v predmetnej oblasti.
Čl. 8
Záverečné ustanovenia
 1. Obsah Vnútorného poriadku BP SND je zverejnený na webových stránkach BP SND. S obsahom tohto Vnútorného poriadku BP SND sú zákonní zástupcovia detí, ako aj deti povinné oboznámiť sa pri podaní prihlášky do príslušného ročníka, ako aj na webovej stránke SND pred zápisom v danom roku a na úvodnom preškolení bezpečnostných podmienok pre deti BP SND na príslušnú divadelnú sezónu.
 2. Zoznámenie sa a súhlas s týmito podmienkami sú potvrdené podpisom zákonného zástupcu dieťaťa, a to vo vstupnom formulári a prihláške BP SND. Tieto dokumenty možno vypovedať len písomnou formou, na ktorej základe bude vystavený výstupný list.
 3. Vnútorný poriadok Baletnej prípravky Slovenského národného divadla nadobúda platnosť dňa 1. 4. 2017

V Bratislave dňa 31. 3. 2017


© 2015 Slovenské národne divadlo. Všetky práva vyhradené.
www.baletnapripravkasnd.sk | www.snd.sk | www.culture.gov.sk